9 Θέσεις εργασίας στην CYTA - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Monday, 21 January 2019

9 Θέσεις εργασίας στην CYTA

Λειτουργοί Β’ (Διοικητικό Προσωπικό) (Νομικοί) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2019) Οι σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν τρεις (3) θέσεις. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο στα Νομικά. Εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων στην Κύπρο που τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Δικηγόρων Νόμου. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή των επαγγελματικών τίτλων Barrister at Law ή Solicitor ή μεταπτυχιακού τίτλου στα ακόλουθα θέματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Δίκαιο Πληροφορικής (IT Law), Καταναλωτική Νομοθεσία, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο των Συμβάσεων, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας ή/και Αστικό Δίκαιο. Καθήκοντα: Μελέτη, ερμηνεία και γνωματεύσεις για την εφαρμογή της κυπριακής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διαταγμάτων ή/και των οδηγιών των ρυθμιστικών αρχών με έμφαση στο δίκαιο που αφορά κυρίως στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω. Σύνταξη και ερμηνεία συμβολαίων στα θέματα που δραστηριοποιείται η Cyta όπως διαδικασίες προσφορών, συμβόλαια καταναλωτών, περιεχομένου, αγοράς εξοπλισμού λογισμικού, ενοικιαστήρια έγγραφα, συμφωνίες συνεργασίας με τρίτους κ.ά. Χειρισμός χρεοεισπρακτικών διαδικασιών (recoveries). Εφαρμογή των περί του Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικών Κανονισμών περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε πειθαρχικές διαδικασίες και εφαρμογή των Διαδικασιών Προσφορών του Οργανισμού. Ετοιμασία ημερήσιας διάταξης και τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων θεσμικών οργάνων, περιλαμβανομένων των διοικητικών συμβουλίων της Cyta και των θυγατρικών εταιρειών της. Επικοινωνία με ρυθμιστικές και άλλες αρχές και τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους της Cyta. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta, περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς. 


 ΛΟΓΙΣΤΕΣ Β’ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2019) Οι σημερινές ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν έξι (6) θέσεις. Απαιτούμενα προσόντα: Επαγγελματικός τίτλος Chartered Accountant ή Chartered Certified Accountant ή ισοδύναμα επαγγελματικά προσόντα αποδεκτά από τη Cyta. Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ή εγγραφή ως Μέλος του ΣΕΛΚ πριν την προσφορά διορισμού για πρόσληψη. Δεν θα προσφερθεί διορισμός χωρίς βεβαίωση εγγραφής στον ΣΕΛΚ. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Καθήκοντα: Τήρηση λογιστικών βιβλίων, ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, διαχείριση φορολογικών θεμάτων, διεξαγωγή μελετών κοστολόγησης και επικερδότητας, ετοιμασία και παρακολούθηση προϋπολογισμού, διαχείριση μισθολογίου, διαχείριση τιμολόγησης και εισπράξεων πελατών, ή Διεξαγωγή ελεγκτικών διερευνήσεων περιλαμβανομένων και παροχής συμβουλών και διενέργειας μελετών όσον αφορά συστήματα ελέγχου, διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, και Παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών λογιστικών ή/και ελεγκτικών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών, συνεργασία/επικοινωνία με εξωτερικούς αρμόδιους φορείς/αρχές και συμβούλους (όπου ισχύει) και εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta, σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού της Cyta Τα πιο κάτω είναι τα ισχύοντα για όλες τις πιο πάνω θέσεις κατά την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης. Οι όροι εργoδότησης και τα ωφελήματα των υπαλλήλων της Cyta προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού και άλλη σχετική νομοθεσία και απoφάσεις του Δοικητικού Συμβουλίου της Cyta κ.ά. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ωράρια. ΑΠΟΛΑΒΕΣ/ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ Μισθολογικές Κλίμακες: Β8-2-Β8-Β10-Β11-Β12+2 Σημερινός Μηνιαίος Ακαθάριστος Μισθός: €1.861,06 13ος μισθός, Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κ.ά. Δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι την κλίμακα B8, με βάση τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα που κατέχει ο/η διοριζόμενος/η σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις. Για τα εγγεγραμμένα μέλη του Ταμείου Προνοίας, παροχές Ταμείου Προνοίας κατά την αποχώρηση/αφυπηρέτηση, με βάση το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας του Μόνιμου Προσωπικού. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο. Ηλικία άνω των 17 ετών. Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν την διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογούνται μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων. Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τη Cyta ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη. Επιτυχία σε γραπτές και συμμετοχή σε προφορικές εξετάσεις της Cyta. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09) θα πρέπει να σημειώσουν με √ στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στα πλαίσια του πιο πάνω Νόμου. Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτητές θα κληθούν να αποστείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την γραπτή εξέταση. [Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα που θα υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες και να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Πριν από την προσφορά διορισμού για πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί αντιστοιχία/ισοτιμία των προσόντων (όπου ισχύει) ή/και απαιτούμενη βεβαίωση εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια και αφού επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των εγγράφων.] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας της Cyta: http://www.cyta.com.cy/vacancies. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται στα €30 ανά προκήρυξη. Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο. Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης (Οριστική Υποβολή και Πληρωμή). Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και γραπτών μηνυμάτων με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγχουν το Spam/Junk Folder στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) καθώς και ότι δεν υπάρχει φραγή στο κινητό τους τηλέφωνο για παραλαβή των γραπτών μηνυμάτων (sms). ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου Αρ. 6(1) του 1998, ως έχει τροποποιηθεί και του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009 Αρ. 146(Ι). Όλοι οι αιτητές/τριες που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και έχουν καταβάλει το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης, θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία. Ακολούθως, σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός υποψηφίων που εμπίπτουν στον τριπλάσιο αριθμό των κενών θέσεων, έχουν πετύχει στην γραπτή εξέταση και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις της προκήρυξης. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει. Στο τέλος της διαδικασίας θα καταρτιστεί Πίνακας διοριστέων με βάση την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα αυτό θα γίνεται η πλήρωση θέσεων που είναι εγκριμένες ή θα εγκριθούν κατόπιν σχετικής διαδικασίας εντός ενός έτους από την ημερομηνία καταρτισμού του. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών δύναται να τηρούνται σε αρχείο και η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την σχετική Πολιτική της Cyta. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο τηλέφωνο: 22701888 (Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-13:00). Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτηση τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο vacancies@cyta.com.cy, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta. Η Cyta ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή / και αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου (π.χ. φραγή στη λήψη μηνυμάτων, μη έλεγχος όλων των φακέλων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).