ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων. (Η θέση 

είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €96.491 βάσει 

του Ν.56(Ι)/2018, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, 

καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) 

(https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 

προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου 

του 1961, όπως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με τους περί Προϋπολογισμού Νόμους, ο Γενικός Διευθυντής -

(α) Έχει τη γενική διεύθυνση όλων των υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων και είναι υπεύθυνος προς τον 

Πρόεδρο της Βουλής για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και λειτουργία τους, ασκεί εποπτεία 

στις υπηρεσίες της Βουλής, ελέγχει τις ενεργούμενες από αυτές πράξεις και εξασφαλίζει την αναγκαία συνοχή των 

διαφόρων υπηρεσιών και συντονίζει τις σχετικές ενέργειές τους. Συμβουλεύει και βοηθά τον Πρόεδρο του 

Σώματος πάνω σε θέματα της Βουλής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Εξασφαλίζει τη διαβίβαση των 

αποφάσεων της Βουλής όπου είναι αναγκαίο και ενημερώνει τον Πρόεδρο για την επιτελούμενη πρόοδο στην 

εκτέλεσή τους.

(β) Διατηρεί την απαιτούμενη συνεργασία με τα υπουργεία, τις ανεξάρτητες υπηρεσίες και τις άλλες αρχές της 

Δημοκρατίας.

(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κατάλληλα θέματα όπως Νομικά, Οικονομικά, Πολιτικές ή 

Κοινωνικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση ή Φιλολογία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» περιλαμβάνει και «μεταπτυχιακό δίπλωμα» ή τίτλο).

(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε ανώτερη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε 

διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα.

(3) Γνώση και πείρα σε θέματα διεξαγωγής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και πρακτικής.

(4) Επαρκής γνώση του τρόπου λειτουργίας της κρατικής μηχανής.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, ψηλή διευθυντική/διοικητική και οργανωτική ικανότητα καθώς και ξεχωριστή εκδήλωση 

υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας και ευθυκρισίας.

(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις: 

(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των 

γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω 

αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού 

Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική 

κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας.

Σημ.: Υποψήφιοι μπορεί να είναι και πρόσωπα που υπηρετούν σε οποιαδήποτε ανώτερη θέση στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων και έχουν δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία. Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης ανώτερη 

θέση θεωρείται οποιαδήποτε οργανική θέση στην κλίμακα Α13 και άνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου