Ευκαιριες για Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Saturday, 26 January 2019

Ευκαιριες για Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής

Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής εξάσκησης.


Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ως Δικαιούχος του πιο πάνω Έργου, ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Έργο «Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης, βάσει του άρθρου 7(1Α)(β) και 7(1Γ)(β) του περί ΕΤΕΚ νόμου, εξάσκησης στην αρχιτεκτονική ή πολιτική μηχανική, μετά την απόκτηση του προσόντος τους.

Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της εξάσκησης που προβλέπεται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και την εξασφάλιση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού.

Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν νέοι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη τους στο Έργο πληρούν (σωρευτικά) τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής 
Νοείται πως, πριν από την ένταξη του στο Έργο, τα ακαδημαϊκά προσόντα του αιτητή θα πρέπει να έχουν τύχει έγκρισης βάσει της καθορισμένης διαδικασίας
(β) δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους
(γ) βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
(δ) είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).
(ε) διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές για τουλάχιστον 5 χρόνια 
(στ) δεν έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ικανοποιήσει μέρος ή εξ ολοκλήρου τις απαιτήσεις του περί ΕΤΕΚ νόμου σε ότι αφορά την απαιτούμενη εξάσκηση.

Η διάρκεια της εξάσκησης εφόσον ενταχθούν στο Έργο θα είναι 12 μήνες όπως απαιτείται στον περί ΕΤΕΚ Νόμο. Διευκρινίζεται πως δεν είναι δυνατή η ένταξη στο έργο για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών.

Στους Ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα ενταχθούν στο Έργο θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), από το ΕΤΕΚ. Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της εξάσκησης, όπως ορίζεται πιο πάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο Έργο πρέπει να υποβάλουν σε έντυπη μορφή δια χειρός (Οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία) ή μέσω ταχυδρομείου (Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία), από κοινού με κατάλληλη επιχείρηση ή οργανισμό, το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ στο ΕΤΕΚ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και θα αφορούν Ασκούμενους Αρχιτέκτονες ή Πολιτικούς Μηχανικούς.

Διευκρινίζεται πως η ημερομηνία έναρξης της εξάσκησης θα πρέπει να έπεται της ημερομηνίας έγκρισης από το ΕΤΕΚ της αίτησης του ενδιαφερόμενου για ένταξη στο Έργο.

Το ΕΤΕΚ, αφού αξιολογήσει την Αίτηση θα ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την απόφασή του, η οποία θα είναι αιτιολογημένη σε περίπτωση που αυτή είναι αρνητική. Αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν θετικά, εντάσσονται στο Έργο και οι αιτητές αλλά και οι οργανισμοί ή επιχειρήσεις ή υπηρεσίες στις οποίες θα υλοποιηθεί η εξάσκηση οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Έντυπο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.