ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Booking.com

Θέσεις εργασίας Κύπρος

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία. (Η θέση είναι 

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 

75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. 

Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε 

καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) 

(https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 

προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(1) Υπεύθυνος για-

(α) Την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία μιας από τις Διευθύνσεις Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας·

(β) την ετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου ·

(γ) τον προγραμματισμό, συντονισμό, διεξαγωγή ή/και επόπτευση οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων, 

ειδικών ερευνών και μελετών, καθώς και τον έλεγχο και υποβολή σχετικών εκθέσεων ·

(δ) τη διεξαγωγή και παρακολούθηση της σχετικής με τα καθήκοντά του αλληλογραφίας και την εκπαίδευση του 

προσωπικού.

(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

Α. Για Πρώτο Διορισμό:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Μέλος ενός από τα πιο κάτω Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος που θα έχει

εγκριθεί ως ισότιμο από τον Υπουργό Οικονομικών:

(α) The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

(β) The Institute of Chartered Accountants in Scotland.

(γ) The Institute of Chartered Accountants in Ireland.

(δ) The Chartered Association of Certified Accountants.

(ε) The Chartered Institute of Management Accountants.

(στ) The Institute of Chartered Accountants in Australia.

(ζ) The Canadian Institute of Chartered Accountants.

(η) The New Zealand Society of Accountants.

(θ) The American Institute of Certified Public Accountants και τριετής τουλάχιστο λογιστική/ελεγκτική πείρα σε

εγκεκριμένο ελεγκτικό γραφείο ή σε ανώτερη θέση δημόσιας εταιρείας.

(ι) The Institute of Chartered Accountants in South Africa και τριετής απασχόληση σε λογιστικό ή ελεγκτικό οίκο

του οποίου ο διευθυντής ή ένας από τους διευθυντές να είναι μέλος ενός από τα ήδη αναγνωρισμένα Σώματα 

Επαγγελματιών Λογιστών.

(κ) The Association of International Accountants νοουμένου ότι το μέλος έχει επιτύχει σε όλες τις απαιτούμενες 

εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση του τίτλου του A.I.A. κατά ή μετά τον Ιούνιο του 1991 και αφού 

ικανοποιήσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για λογιστική και ελεγκτική πείρα που καθορίζει το Σώμα αυτό.

(3) Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου μετά την απόκτηση του 

επαγγελματικού λογιστικού προσόντος που αναφέρεται στο (2) πιο πάνω, από την οποία πενταετής τουλάχιστο 

πείρα σε διοικητικά ή/και εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση,

συντονισμό και έλεγχο εργασιών, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου