19 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

19 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 19 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας 

και Οικήσεως. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 

33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 

48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692.

(Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με 

νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την 

Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) 

(https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα 

απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Είναι υπεύθυνος για-

(i) Τη διεξαγωγή ερευνών και επισκοπήσεων και τη σύνταξη εκθέσεων, την ανάλυση και 

παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, την ετοιμασία χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών 

και σχεδίων, τη σχεδίαση οδικών δικτύων, την ετοιμασία κυκλοφοριακών μελετών και σχεδίων 

ανάπλασης και διαμόρφωσης χώρων, καθώς και την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων αυτών.

(ii) την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ανάπτυξης, το χειρισμό 

και έλεγχο πολεοδομικών και άλλων αιτήσεων, την ετοιμασία εκθέσεων για ιεραρχικές 

προσφυγές ή προσφυγές στο Δικαστήριο ή για παρεκκλίσεις, τη μελέτη και υποβολή εκθέσεων 

σε σχέση με προτάσεις που υποβάλλονται αναφορικά με τα Σχέδια Ανάπτυξης και την 

ετοιμασία εισηγήσεων σε θέματα που αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία, το περιβάλλον 

και τη διατήρηση.

(iii) την ετοιμασία αρχιτεκτονικών, στατικών κατασκευαστικών και ρυθμιστικών σχεδίων, 

προμετρήσεων, δελτίων ποσοτήτων και τον υπολογισμό δαπάνης, καθώς και τη γενική 

επίβλεψη και τον έλεγχο εργασιών οικοδομικής φύσεως ή οδοποιίας.

(iv) την προώθηση των αναγκαίων νομικών και άλλων διοικητικών διαδικασιών για την υλοποίηση 

σχεδίων οικήσεως, τη συντήρηση και διαχείριση κυβερνητικών οικισμών και την ετοιμασία 

μελετών και προτάσεων που σχετίζονται με τη στεγαστική πολιτική του κράτους.

(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολεοδομία /Χωροταξία,

ή

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολιτική 

Μηχανική ή στην Αγρονομική και Τοπογραφική Μηχανική.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο 

μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και 

ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου