ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (40) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (40) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ

Αριθμός 113 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (40) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για σαράντα (40) κενές θέσεις Γραφέων, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας, υπό την αίρεση ψήφισης του Προϋπολογισμού 2019 του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, ως ακολούθως:

1. Mία (1) κενή θέση Γραφέα (Διοίκησης), Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €16,305.25 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, 

δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική 

αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας. 

Α. Καθήκοντα και ευθύνες: 

(α) Διοικητική υποστήριξη Γενικού (Εκτελεστικού) και Οικονομικού Διευθυντή

(β) Τηλεφωνική εξυπηρέτηση, με εσω-εξωτερικό περιβάλλον, ΟΚΥπΥ

(γ) Αρχειοθέτηση εγγράφων και φακέλων Διοίκησης ΟΚΥπΥ

(δ) Δακτυλογράφηση εγγράφων και Διοίκησης ΟΚΥπΥ

(ε) Επικοινωνία με υπηρεσίες, μονάδες κλπ ΟΚΥπΥ

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από το Γενικό (Εκτελεστικό) και Οικονομικό Διευθυντή.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές 

ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό. 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα : 

(1) Απόφοιτος Λυκείου με διαπιστωμένη εξειδίκευση Γραμματέα Διοίκησης (προαιρετικά σχετικό πτυχίο ανώτερης ή 

ανώτατης σχολής). 

(2) Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ. 

(3) Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

(4) Άριστή επικοινωνία ανάλογη των καθηκόντων (π.χ. ευγένεια, ευγλωττία, ορθογραφία). 

(5) Προσωπικά χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στη θέση (π.χ. εμπιστευτικότητα). 

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω 

αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

2. Τριάντα εννέα (39) κενές θέσεις Γραφέων, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €16.305,25 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, 

δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική 

αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας. 

Α. Καθήκοντα και ευθύνες: 

(α) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

(β) Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση αρχείων, καθώς και μητρώων περιουσιακών στοιχείων.

(γ) Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

(δ) Ετοιμάζει απλές ή/και τυποποιημένες επιστολές και φροντίζει για την αποστολή τους.

(ε) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία 

και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.

(στ) Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο νομοθεσίας.

(ζ) Εκτελεί καθήκοντα και γραμματέως.

(η) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις 

αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Οργανισμού.

(θ) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Εκτελεί 

οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

(Ι) Εξετάζει υποθέσεις, προβλήματα και θέματα, όπως θα του ανατεθεί ή και ετοιμάζει σημειώματα και εκθέσεις και 

υποβάλει εισηγήσεις για το χειρισμό τους.

(κ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές 

ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό. 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα : 

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. Επιθυμητό σχετικό δίπλωμα ανώτερης ή πτυχίο ανώτατης 

Σχολής. 

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(3) Πολύ καλή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποδεδειγμένα. 

(4) Όταν οι ανάγκες του Οργανισμού το απαιτούν, τα πιο κάτω είναι επιθυμητά: 

(α) Επιτυχία στην ανώτερη (Higher) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε 

οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα έχει εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, ή/και

(β) Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην 

Ελληνική και Αγγλική δακτυλογραφία με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις ανά λεπτό.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας στο 

απαιτούμενο επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των 

αιτήσεων.

Σημειώσεις:

(1) Ανάλογα με τις ανάγκες, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν 

επιμορφωτικά μαθήματα. 

(2) Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται εντός του Οργανισμού μετά από εισήγηση του 

Προϊστάμενου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης (για όλες τις θέσεις)

(1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο 

θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου 

Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού 

Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017». 

(2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός 

επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς 

προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση. 

(3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί 

η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους. 

(4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας 

σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

(5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

(6) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας 

του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. 

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού (για όλες τις θέσεις)

(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου 

συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό 

μπορεί να διοριστεί: 

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με 

σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά 

(17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή 

έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή 

εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού 

Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που 

οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί 

Κανονισμοί του Οργανισμού. 

Ε. Υποβολή Αιτήσεων (για όλες τις θέσεις)

(α) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα, 22605670, 22605610, 

22605416, 22605734. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 

(Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης Γραφέας, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. 

(β) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα 

στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων 

πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω 

παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών 

επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.

(γ) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των 

ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449

Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με 

ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1309 Λευκωσία. 

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 8

η Μαρτίου 2019 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η 

ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν 

τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα, 22605670, 22605416, 22605610, 22605734.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου