8 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Friday, 1 February 2019

8 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώ κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 

31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 

47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 

59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις 

εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που 

εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) 

(https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 

14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα 

απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εφαρμόζει και επιτηρεί την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια και υγεία στην 

εργασία, τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την 

ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια, την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, τα επιθεωρητέα 

μηχανήματα, το υγραέριο, τις χημικές ουσίες και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες του Τμήματος.

(β) Διεξάγει επιθεωρήσεις, διερευνήσεις, έρευνες, μετρήσεις, δειγματοληψίες, δοκιμές και ελέγχους, 

εκδίδει ειδοποιήσεις, ελέγχει αξιολογήσεις και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις, επιστολές και άλλα 

έγγραφα με σκοπό την επιτήρηση της εφαρμογής ή την εφαρμογή ή επιβολή της σχετικής με τις 

αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίας.

(γ) Συλλέγει και αναλύει στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες από επιστημονικές και άλλες πηγές και 

υποβάλλει μελέτες και εκθέσεις πάνω σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

(δ) Ετοιμάζει ενημερωτικό υλικό και συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, 

εκπαίδευσης και ενημέρωσης στους τομείς δραστηριότητας του Τμήματος.

(ε) Βοηθά στη σύνταξη προσχεδίων νομοθεσίας σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

(στ)Μελετά αιτήσεις ή/και σχέδια που αφορούν την ανέγερση και λειτουργία εγκαταστάσεων, 

εργοστασίων ή/και άλλων υποστατικών και εισηγείται όρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίας.

(ζ) Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται με σκοπό την 

καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος.

(η) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει, συντονίζει και εκπαιδεύει προσωπικό.

(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ: Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της 

δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας 

δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό 

των θεμάτων αυτών: