ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΤΙΑ» ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Tuesday, 12 February 2019

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΤΙΑ» ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΤΙΑ» ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων 

Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για 

ΑΙΤΗΣΗ

απασχόληση πέντε (5) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα 

ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες, για την υλοποίηση του «Σχεδίου Εστία».

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 

του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του 

υπό αναφορά Νόμου. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα 

που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Ο ενδεικτικός αρχικός ετήσιος μεικτός μισθός, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, στην Κλίμακα Α8 

με τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής είναι €22.277.

1. Απαιτούμενα Προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή 

συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του 

Barrister -at- Law).

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ή

Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και 

ευθυκρισία.

δ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α Προσόντα/Πείρα Μόρια

1 Διδακτορικός τίτλος σε ένα από 

τα θέματα που καθορίζονται στα 

απαιτούμενα προσόντα. 3

2 Μέλος του Συνδέσμου 

Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 

(ΣΕΛΚ) 3

3 Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ένα 

από τα θέματα που καθορίζονται 

στα απαιτούμενα προσόντα. 2