ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Jobs in Cyprus) www.jobscy.eu

Tuesday, 5 February 2019

ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ) Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής για πλήρη (Α) ή μερική (Β) απασχόληση σε στο γνωστικό αντικείμενο «Numerical Methods in Wave-Structure interaction» Οι υποψήφιοι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν: (1) Πτυχίο και Μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ (προαιρετικά) και Διδακτορικό από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ναυπηγικής Μηχανικής, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φυσικής) με εφαρμογή σε σχετικούς τομείς. (2) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο. (3) Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και σε διεθνή συνέδρια. (4) Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών ή/και στη βιομηχανία σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν. (5) Γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού (κώδικα) επίλυσης εξισώσεων κίνησης (πχ Navier-Stokes) με χρήση CFD μεθόδων, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν. (6) Διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς και στην συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν. (7) Οργανωτικές ικανότητες και διαπροσωπικές δεξιότητες, θα αποτελούν επιπρόσθετο προσόν. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απόλαβες του υποψηφίου θα ανέρχονται στα €2,733,50 (Α) για την περίπτωση πλήρους απασχόλησης ή €1487,57 (Β) για την περίπτωση της μερικής απασχόλησης (78 ώρες ανά μήνα), βάσει των σημερινών δεδομένων και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η εργοδότηση θα είναι για περίοδο από 2/4/19 μέχρι 7/6/19 στην περίπτωση της πλήρους απασχόλησης ή για τέσσερις (4) μήνες στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης, με προοπτική ανανέωσης. Σημειώνεται ότι, παρέχεται 13° μισθός, ο οποίος έχει ενσωματωθεί κατ’ αναλογία στη μηνιαία αντιμισθία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής (με προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης από την 2α Απριλίου 2019) (στα Ελληνικά) Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες στα Αγγλικά) Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά) με στοιχεία δημοσιεύσεων, συμμετοχών σε ερευνητικά προγράμματα. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους Ονόματα δυο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις Στοιχεία επικοινωνίας Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην διεύθυνση HRecruits@cut.ac.cy με θέμα: «Αίτηση για τη θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στο γνωστικό αντικείμενο «Numerical Methods in Wave-Structure interaction» όχι αργότερα από την Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20:00 η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι: - Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού - Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με τον Λέκτορα Δρ Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.michailides@cut.ac.cy