"Προσφορά για αγορά υπηρεσιών από παθολογοανατόμο με εμπειρία στην εξέταση ιατροδικαστικών τεκμηρίων, για τη διεκπεραίωση εκκρεμούντων περιστατικών" - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Thursday, 7 February 2019

"Προσφορά για αγορά υπηρεσιών από παθολογοανατόμο με εμπειρία στην εξέταση ιατροδικαστικών τεκμηρίων, για τη διεκπεραίωση εκκρεμούντων περιστατικών"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-Σ.Υ.78/18 με θέμα "Προσφορά για αγορά υπηρεσιών από παθολογοανατόμο με εμπειρία στην εξέταση ιατροδικαστικών τεκμηρίων, για τη διεκπεραίωση εκκρεμούντων περιστατικών"
Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, διενεργεί διαγωνισμό με θέμα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 (δ) ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV ΤΟΥ Ν.73(Ι)/2016, με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους και δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα (1) έτος και ακόμα ένα (1) έτος (σύνολο δηλαδή τριών (3) ετών). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα Έγγραφα και όλα τα Έντυπα του Διαγωνισμού, μόνο από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου(https://www.eprocurement.gov.cy), αφού ακολουθήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες για εγγραφή τους και συσχέτιση τους με το χώρο του διαγωνισμού. Η υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του εν λόγω συστήματος.
Για οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με την ηλεκτρονική εγγραφή και συσχετισμό με το χώρο του διαγωνισμού, αλλά και ηλεκτρονική υποβολή, παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22605050
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι: 13/02/2019 και ώρα 9:00 πμ.