ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Φοιτητική Χορηγία Μόνιμοι Κάτοικοι - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Sunday, 17 February 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Φοιτητική Χορηγία Μόνιμοι Κάτοικοι


Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται βάσει των προνοιών που ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015).

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση 
εισοδηματικών και περιουσιακώνκριτηρίων τα οποία είναι:
Εισοδηματικά κριτήρια: 
Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα. 

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου. 

Αίτηση για Μόνιμους κάτοικους (Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα)