ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Monday, 4 March 2019

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Περιβάλλοντος, Τμήμα 

Περιβάλλοντος. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697 

26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 

37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396, και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 

48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε 

γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το 

ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) 

(https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα 

απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί συντονιστική, διαχειριστική ή ερευνητική εργασία σε σχέση με τα προγράμματα για τα 

οικοσυστήματα, τη χλωρίδα, την πανίδα, το έδαφος, τα νερά, τα απόβλητα, τη ρύπανση και 

γενικότερα το περιβάλλον και την προστασία του.

(β) Εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διάφορων σχεδίων, προγραμμάτων, έργων ή 

αναπτύξεων, διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει σχέδια και υποβάλλει εκθέσεις, αναφορικά με προβλήματα 

και καταστάσεις που επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον και εισηγείται ή/και 

λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη, την επίλυση και τον έλεγχό τους.

(γ) Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα περιβάλλοντος και συντονίζει, αναλαμβάνει ή/και 

συμμετέχει σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προαγωγή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης.

(δ) Υποβάλλει εισηγήσεις για τη διαμόρφωση και την εισαγωγή δράσεων και προτύπων για την 

προστασία του περιβάλλοντος.

(ε) Εφαρμόζει ή/και παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος 

νομοθεσιών, κανονισμών και διαταγμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος.

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή 

συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

(α) Περιβαλλοντικές Σπουδές, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Αειφόρος Ανάπτυξη, Διαχείριση Φυσικών 

Πόρων, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ενεργειακή Διαχείριση, Έλεγχος της Ρύπανσης, Διαχείριση 

Αποβλήτων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Κλιματική Αλλαγή, Μηχανική Περιβάλλοντος, 

Πολιτική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Μηχανική Μεταλλείων, Μηχανική Ορυκτών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτονική, Γεωλογία, Γεωπονία, Μετεωρολογία, 

Φυσική, Χημεία, Οικονομικά Περιβάλλοντος.

(β) Οικολογία, Διαχείριση Άγριας Ζωής, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιολογία, Δασολογία, 

Νομικά Περιβάλλοντος.

(γ) Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής.

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής 

γλώσσας-

Σημειώσεις: 

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή 

των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους