ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Επιθεωρητή Πλοίων, Υφυπουργείο Ναυτιλίας. (Η
θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485,
31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757,
47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη
μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται
τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σημειώνεται όπως αναφέρεται και πιο κάτω ότι οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν «Πανεπιστημιακό
δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Ναυπηγική ή Ναυτική Μηχανική ή Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ Τάξης ή
Μηχανικού Πλοίων Α΄ Τάξης».
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)
ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την
Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.
2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Βοηθά στην εκτέλεση καθηκόντων αναφορικά με τον έλεγχο και την εφαρμογή της περί Εμπορικής Ναυτιλίας
Νομοθεσίας και των συναφών διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία και στα πλαίσια αυτά-
(α) Επιθεωρεί και ελέγχει πλοία με κυπριακή σημαία και εταιρείες διαχείρισης πλοίων στην Κύπρο και στο
εξωτερικό καθώς και πλοία ανεξάρτητα από εθνικότητα που προσεγγίζουν κυπριακά λιμάνια, ετοιμάζει
σχετικές εκθέσεις και γενικά προβαίνει στις καθορισμένες ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της
ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της
ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των ναυτικών.
(β) Προβαίνει σε έλεγχο των επιπέδων εκπαίδευσης και πιστοποιεί τη ναυτική ικανότητα των ναυτικών και
διενεργεί έλεγχο ναυτικών σχολών οπουδήποτε ευρίσκονται.
(γ) Διερευνά ατυχήματα σε πλοία και ναυτικούς, παράπονα ναυτικών, επιβατών και άλλων προσώπων και
υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.
(δ) Διερευνά καταγγελίες ξένων χωρών για παραβάσεις και ελλείψεις, δυνάμει διεθνών ναυτιλιακών
συμβάσεων, αναφορικά με κυπριακά πλοία και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις.
(ε) Καταμετρά τη χωρητικότητα κυπριακών πλοίων οπουδήποτε ευρίσκονται.
(στ) Εξετάζει και εγκρίνει μελέτες σχετικές με τη συμμόρφωση των πλοίων με τις πρόνοιες των περί Εμπορικής
Ναυτιλίας Νόμων και των συναφών διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία.
(ζ) Ετοιμάζει προσχέδια νόμων και κανονισμών, εγκυκλίους και υπομνήματα για τη ρύθμιση της εφαρμογής της
νομοθεσίας στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
(η) Εκπροσωπεί τη Δημοκρατία σε διεθνή συνέδρια και συνόδους διεθνών οργανισμών σχετικών με την
εμπορική ναυτιλία.
(2) Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, εκτελεί καθήκοντα Βοηθού Νηολογούσας Αρχής.
(3) Παρακολουθεί τις τοπικές και διεθνείς εξελίξεις στη ναυτιλία στον τομέα της αρμοδιότητάς του, συλλέγει, αναλύει
και αξιολογεί τα σχετικά στοιχεία και τις πληροφορίες και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και
προτάσεις που είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των σχετικών αποφάσεων, τη διαμόρφωση πολιτικής και τη
λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων.
(4) Εκτελεί καθήκοντα υπεύθυνου γραφείου του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας στο εξωτερικό που θα του
ανατεθούν, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημειώσεις:
(1) Ο κάτοχος της θέσης υπόκειται σε τοποθέτηση ή/και μετάθεση σε οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου και στο
εξωτερικό, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
(2) Ο κάτοχος της θέσης δυνατό να χρειαστεί να εργάζεται με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Ο συνολικός όμως αριθμός των εργάσιμων ωρών κάθε εβδομάδα δε θα ξεπερνά εκείνο που ισχύει για την
υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία.
2
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) (α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή
συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Ναυπηγική ή Ναυτική Μηχανική ή Μηχανολογική Μηχανική ή Χημική Μηχανική ή Ηλεκτρονική Μηχανική ή
Μηχανική Τηλεπικοινωνιών.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα» ή «τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)˙
ή
(β) Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ Τάξης ή Μηχανικού Πλοίων Α΄ Τάξης.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και
ψυχραιμία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.
(4) Σωματική αρτιμέλεια και φυσική κατάσταση που να επιτρέπει την εκπλήρωση των καθηκόντων της θέσης.
Πλεονέκτημα:
Μεταπτυχιακή πείρα διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους στην επιθεώρηση και καταμέτρηση πλοίων ή/και
πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (πτυχιακό ή μεταπτυχιακό) στα Οικονομικά, Νομικά
(συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφές θέμα ή
μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Ναυπηγική ή Ναυτική Μηχανική ή Μηχανολογική Μηχανική
ή Χημική Μηχανική ή Ηλεκτρονική Μηχανική ή Μηχανική Τηλεπικοινωνιών ή σε άλλο συναφή κλάδο θα αποτελεί
πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
(1) Τα στο (1) απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
Οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν
στην Ναυπηγική ή Ναυτική Μηχανική ή Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ Τάξης ή Μηχανικού Πλοίων Α΄ Τάξης».
(2) Οι υποψήφιοι με προσόντα σε Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο
κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.
Σημ.:
(Σημειώνεται ότι η πιο πάνω θέση περιλαμβάνεται στον κατάλογο θέσεων (Παράρτημα ΙΙβ) Πρώτου Διορισμού ή
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής για τις οποίες δυνάμει της υπ΄ Αρ. 2 Απόφασης της Βουλής των
Αντιπροσώπων, που λήφθηκε στις 29.6.2018 (Παράρτημα Τέταρτο, Μέρος ΙΙ, με αρ. 4115 και ημερ. 6.7.2018, της
Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας), διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές
Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον περί Αξιολόγησης
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο).
3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις
εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του
2017, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας
εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για
πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
3
5. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική
αίτηση.
6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι
την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης
στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν
είναι απαραίτητη.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική
αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και η
κατάσταση της αναπηρίας του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.
7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.024.001.001.004.012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου