ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Φωτογράφου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. (Η θέση 

είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 

16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 

22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ii): €22.648, 23.720, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 

30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι 

οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, 

σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) 

(https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 

προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Καλύπτει φωτογραφικά κυβερνητικές και άλλες δραστηριότητες, σε κλειστούς ή/και ανοικτούς χώρους, εντός 

και εκτός Κύπρου, με φυσικό ή/και τεχνητό φωτισμό, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και καθορισμένο 

πρόγραμμα.

(β) Φωτογραφίζει με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, επιλέγει σε συνεργασία με τον προϊστάμενό του και 

επεξεργάζεται με κατάλληλα λογισμικά προγράμματα τις φωτογραφίες που θα δοθούν στα ΜΜΕ ή θα 

χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς και τις αποστέλλει ηλεκτρονικά.

(γ) Φωτογραφίζει με σκοπό την παραγωγή φωτεινών διαφανειών, μαυρόασπρων ή/και έγχρωμων, και αντιγράφει 

φωτεινές διαφάνειες.

(δ) Μεριμνά για την κατάλληλη αρχειοθέτηση των φωτογραφιών του.

(ε) Βοηθά στην προετοιμασία και οργάνωση φωτογραφικών εκθέσεων.

(στ) Συντηρεί και διατηρεί σε ψηλά λειτουργικά επίπεδα το φωτογραφικό εξοπλισμό.

(ζ) Χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(η) Παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις σε ξένους φωτοδημοσιογράφους.

(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας της δημόσιας 

υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την 

εβδομάδα.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Δίπλωμα/πιστοποιητικό αναγνωρισμένης σχολής διετούς τουλάχιστον κύκλου σπουδών στη φωτογραφική 

τέχνη.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις: 

(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των 

γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω 

αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού 

Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική 

κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας.


Περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου