ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Προϊσταμένου Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης στον Οργανισμό 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:

Κλίμακα 5Α : €41.469, €43.542, €45.616, €47.689, €49.763, €51.836, €53.910, €55.983, €58.057, €60.130, €62.204, 

€64.277, €66.351. Στη μισθοδοσία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί και επιπλέον, 

καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

1. Προΐσταται της ανεξάρτητης Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Οργανισμού, είναι υπεύθυνος για την 

οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της και υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

2. Εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις λειτουργίες 

των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

3. Είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των διαδικασιών του Οργανισμού με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του 

Οργανισμού, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τους εσωτερικούς κανόνες, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

4. Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία και υποβολή αναφορών στην Επιτροπή Ελέγχου του Οργανισμού για θέματα 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

5. Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία και αποστολή των απαραίτητων εκθέσεων προς τις Εποπτικές Αρχές.

6. Μεριμνά για τη διατήρηση ενός ολοκληρωμένου και ενημερωμένου μητρώου των νομικών, ρυθμιστικών και 

επιχειρησιακών απαιτήσεων και εγγραφή των υποχρεώσεων συμμόρφωσης που απορρέουν από αυτές.

7. Μεριμνά για την επικαιροποίηση και παρακολούθηση της πολιτικής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου 

Χρήματος.

8. Αξιολογεί την επάρκεια και καταλληλόλητα των πολιτικών, διαδικασιών και κανονισμών Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση όπου χρειάζεται.

9. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της Μονάδας

10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων 

αυτών: 

 Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Νομικά, Μαθηματικά, Στατιστική.

 (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

2. Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα 

της θέσης. 

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

4. Πολύ καλή γνώση της κυπριακής νομοθεσίας για τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα, των σχετικών οδηγιών της 

Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. 

5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και 

ευθυκρισία. 

6. Διετής τουλάχιστον πείρα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πέραν της οκταετούς απαιτούμενης, στο σημείο 2 πιο πάνω, 

αποτελεί πλεονέκτημα. 

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς :

1. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω, θα υποβληθούν σε προφορική εξέταση από 

Εξωτερικό Συμβουλευτικό Οίκο στον οποίο θα ανατεθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, η 

αξιολόγηση των υποψηφίων.

2. Ο Εξωτερικός Συμβουλευτικός Οίκος θα καταρτίσει και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατάλογο 

με τους πρώτους 12 επιτυχόντες υποψηφίους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καλέσει σε συνέντευξη τους 12 υποψήφιους, και θα καταρτίσει κατάλογο 

τελικής επιλογής (short list) με τους 4 επικρατέστερους υποψήφιους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καλέσει σε δεύτερη συνέντευξη τους υποψήφιους του καταλόγου τελικής 

επιλογής (short list).

5. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα καταρτίσει 

πίνακα όπου θα αναγραφούν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι κατά σειρά συνολικών μονάδων που ο καθένας από 

αυτούς συγκέντρωσε, έτσι ώστε ο πρώτος στη σειρά να είναι ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών 

μονάδων. Με βάση τον πίνακα αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα επιλέξει τον υποψήφιο που 

συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό συνολικών μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου