ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. 2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: 2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Εκτελεί καθήκοντα που αφορούν τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εποπτεία της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, την εξουσιοδότηση ραδιοεπικοινωνιακών συστημάτων, τη διεξαγωγή ερευνών και μετρήσεων, τη διαχείριση των δορυφορικών πόρων της Δημοκρατίας και την επιτήρηση της αγοράς αναφορικά με το ραδιοεξοπλισμό. (β) Εκτελεί καθήκοντα που αφορούν τη διαπίστευση, τον έλεγχο και την εποπτεία των Παροχέων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ), όπως τον έλεγχο χρήσης ασφαλών διατάξεων δημιουργίας και επαλήθευσης ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω ενδεδειγμένων τεχνικών μέσων, τον έλεγχο της ασφάλειας δικτύων και λειτουργικών συστημάτων, τον έλεγχο της γνησιότητας και εγκυρότητας πιστοποιητικών, τον έλεγχο των διαδικασιών και της εμπειρογνωμοσύνης του προσωπικού των ΠΥΠ, το χειρισμό νομικών υποθέσεων που σχετίζονται με θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπογραφών και τον έλεγχο για επάρκεια χρηματικών πόρων των ΠΥΠ. (γ) Εκτελεί καθήκοντα που αφορούν τη διαμόρφωση και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την κοινωνία της πληροφορίας, την παρακολούθηση και εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων που θα περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο, καθώς και την ετοιμασία τακτικών εκθέσεων προόδου. (δ) Εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία σε διεθνείς οργανισμούς και σε επιτροπές/ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπογραφών. (ε) Επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων, διοικητικών προστίμων και κυρώσεων που μπορούν να επιβληθούν σε σχέση με συμμόρφωση με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπογραφών. (στ) Ετοιμάζει έγγραφα δημόσιων διαβουλεύσεων και αναλύει τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων. (ζ) Ετοιμάζει προδιαγραφές και συμβόλαια και αξιολογεί προσφορές. (η) Διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει εκθέσεις και εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπογραφών. (θ) Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα κοινωνίας της πληροφορίας, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπογραφών. (ι) Εποπτεύει, ελέγχει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. (ια) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 2.2. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ΄ ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Οικονομικά, Λογιστική (περιλαμβανομένου του μέλους Αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law). (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας- Σημειώσεις: (α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου