ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α και Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α και Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α και Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Α και Β, στην Διεύθυνση Τεχνολογίας και
Ανάπτυξης Διαδικασιών, στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.
Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Κλίμακα 4: €26.442, €27.947, €29.451, €30.955, €32.459, €33.964, €35.468, €36.972, €38.476, €39.981,
€41.485, €42.989, €44.493, €45.998, €47.502, €49.006, €50.510, €52.015, €53.519, €55.023, €56.527.
Κλίμακα 5 : €40.379, €42.238, €44.098, €45.957, €47.817, €49.676, €51.536, €53.395, €55.255, €57.114,
€58.973, €60.833, €62.692.
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό
επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
1. Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων τεχνολογίας και των διαδικασιών διεκπεραίωσης των
εργασιών του Οργανισμού.
2. Βοηθά ή/και αναλαμβάνει εργασίες που αφορούν στον σχεδιασμό, παράδοση, διαχείριση και συντήρηση των
τεχνολογικών συστημάτων και δικτύων, καθώς και την εξασφάλιση του απαραίτητου μηχανογραφικού
εξοπλισμού και λογισμικού.
3. Αναλαμβάνει εργασίες που αφορούν την ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη υφιστάμενων και νέων
συστημάτων τεχνολογίας του Οργανισμού.
4. Αναλαμβάνει εργασίες που αφορούν την καταγραφή και επικαιροποίηση των διαδικασιών για όλο το φάσμα
των εργασιών του Οργανισμού.
5. Παρακολουθεί την πρόοδο και τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και ανάπτυξης διαδικασιών.
6. Αναλαμβάνει ή/και βοηθά στην οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο του Τμήματος,
Υπηρεσίας ή και Καταστήματος στο οποίο τοποθετείται.
7. Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
8. Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του Οργανισμού νομοθεσίας.
9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή
συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής, Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής,
Τεχνολογία της Πληροφορικής, Τεχνολογία του Διαδικτύου, Τεχνολογία των Δικτυώσεων, Μηχανική της
Πληροφορικής, Μηχανική των Δικτυώσεων.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο της
ηλεκτρονικής μηχανικής περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
5. Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα
παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
3. Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να καταβληθεί δικαίωμα εξέτασης €20. Οι σχετικές οδηγίες
αναφέρονται στην παράγραφο “Υποβολή Αιτήσεων”.
Υ π ο β ο λ ή Α ι τ ή σ ε ω ν
Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή,
2 Αυγούστου 2019. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με
ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά τα οποία
στοιχειοθετούν τα προσόντα και τις γνώσεις του. Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέσω της Ιστοσελίδας του
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy.Τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο.
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με αντίγραφα των απαραίτητων Πιστοποιητικών ή δεν υποβληθούν εντός της
καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Ο αιτητής, με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλλει δικαίωμα εξέτασης €20 στον λογαριασμό με
IBAN: CY59 0210 2510 0000 0000 9093 0215 και BIC/SWIFT: CCBKCY2N. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να
επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση που έχει υποβληθεί. Η επισύναψη της απόδειξης πρέπει να γίνει μέχρι την
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019 . Αιτήσεις οι οποίες δεν θα αντιστοιχηθούν με απόδειξη πληρωμής δεν θα
εξετάζονται.
Για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 οι αιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.hfc.com.cy/genikesplirofories/gdpr/
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του
Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503414 και 22503333, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις
2.00μ.μ. ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, recruitment@hfc.com.cy
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου