ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Wednesday, 17 July 2019

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ)

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
(ΜΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις (3) κενές θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.0823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331,
23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318,
33.519,34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες
Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται
τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν
ως εξής:

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί
και προς τούτο, μεταξύ άλλων, διεξάγει σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει
σχετικά στοιχεία και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
(β) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.
(γ) Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Β. Απαιτούμενα προσόντα
(1)
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή
συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Οικονομικά ή Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister at Law) ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Λογιστική ή
Στατιστική ή Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (Σημ.: Ο όρος
«Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ή
(β) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
ή
(γ) Εγγεγραμμένος Ιατρός ή Οδοντίατρος ή Φαρμακοποιός, σύμφωνα με την οικεία για κάθε περίπτωση
νομοθεσία.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(1) Οι παρούσες ανάγκες του Οργανισμού απαιτούν όπως οι θέσεις πληρωθούν με το απαιτούμενο προσόν:
«Εγγεγραμμένος Φαρμακοποιός», σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
(2) Ο Κωδικός Θέσης, ο οποίος πρέπει να αναγραφεί στην αίτηση για διορισμό ή προαγωγή στον Οργανισμό
Ασφάλισης Υγείας, είναι 3Φ-ΟΑΥ.
(3) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου
εργασίας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ή με ειδικά ωράρια, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα
υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.
(4) Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δυνατόν να τοποθετηθούν σε Επαρχιακό ή Περιφερειακό
γραφείο ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.
(5) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας του Οργανισμού, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα
παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
(6) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2001, η κατοχή των γλωσσών στο
απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε
μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(7) Αναφορικά με τους υποψήφιους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας.
(8) Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε υποψηφίου θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί στην Αίτηση για
διορισμό ή προαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη
διαδικασία διορισμού θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.gesy.org.cy, την οποία οι υποψήφιοι
θα πρέπει να παρακολουθούν.


Γ. Εξετάσεις
(1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση. Ειδικότερα, οι πιο πάνω θέσεις διέπονται από τις
πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμων του 1998 έως 2018.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους
υποψήφιους αργότερα.
(2) Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, θα κληθεί σε προφορική εξέταση, με βάση
τη σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, αριθμός υποψήφιων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του
Σχεδίου Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων. Σε περίπτωση που
ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν
σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.
Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού
(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του
δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2013, ως έχουν
τροποποιηθεί, και, σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί-
(i) με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή στον
Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17)
ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
Ε. Υποβολή Αιτήσεων
(1) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Οργανισμού με τίτλο «Αίτηση για διορισμό ή
προαγωγή σε θέση πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στον Οργανισμό Ασφάλισης
Υγείας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας, www.gesy.org.cy ή αποτεινόμενοι στο Οργανισμό στο τηλέφωνο 22557200.
(2) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων
που προνοούνται στην παράγραφο Β πιο πάνω. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
(3) Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας
όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να
παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη
διεύθυνση: Κλήμεντος 17-19, 4ος όροφος,1061 Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν
μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας,
Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:30, η οποία είναι η τελευταία
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.