ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α και Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας (Each Day We Try to Be Better)

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α και Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Α και Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Α και Β, στην Διεύθυνση Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.
Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Κλίμακα 4: €26.442, €27.947, €29.451, €30.955, €32.459, €33.964, €35.468, €36.972, €38.476, €39.981,
€41.485, €42.989, €44.493, €45.998, €47.502, €49.006, €50.510, €52.015, €53.519, €55.023, €56.527.
Κλίμακα 5 : €40.379, €42.238, €44.098, €45.957, €47.817, €49.676, €51.536, €53.395, €55.255, €57.114,
€58.973, €60.833, €62.692.
Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό
επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
1. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία Καταστήματος/Τμήματος ή του Λογιστηρίου.
2. Εποπτεύει τις εργασίες Καταστήματος/Τμήματος (άνοιγμα λογαριασμών, καταθέσεις, διαδικασία
συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων για παραχώρηση δανείων, διασφαλίσεις δανείων, κ.α.).
3. Μεριμνά για την προσέλκυση καταθέσεων από υφιστάμενους και νέους πελάτες.
4. Αναλαμβάνει την προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής του Οργανισμού στους τομείς των εργασιών του
Καταστήματος/Τμήματος.
5. Διεξάγει τον τελικό έλεγχο, υπογράφει και εγκρίνει για πράξεις που εκτελεί το προσωπικό του
Καταστήματος/Τμήματος στα πλαίσια των εκάστοτε εξουσιοδοτήσεων και πολιτικής του Οργανισμού.
6. Μεριμνά για τη διεκπεραίωση όλων των λογιστικών εργασιών του Οργανισμού.
7. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή για έγκριση του ετησίου προϋπολογισμού του
Οργανισμού.
8. Ετοιμάζει την Ετήσια Έκθεση του Οργανισμού.
9. Ετοιμάζει λογιστικές και εποπτικές καταστάσεις.
10. Συνεργάζεται με τους εξωτερικούς ελεγκτές και τις Εποπτικές Αρχές για την ομαλή διεκπεραίωση των
σχετικών ελέγχων.
11. Συλλέγει, ετοιμάζει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία.
12. Παρακολουθεί την υλοποίηση των Σχεδίων χορηγήσεων με κρατικά κεφάλαια ή με κεφάλαια άλλων φορέων
και μεριμνά για την ετοιμασία σχετικών εκθέσεων.
13. Αναλαμβάνει ή/και βοηθά στην οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο του Τμήματος,
Υπηρεσίας ή και Καταστήματος στο οποίο τοποθετείται.
14. Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό
15. Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του Οργανισμού νομοθεσίας
16. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή
συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικά, Λογιστική,
Χρηματοοικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή συναφές θέμα.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 ή
Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών, αναγνωρισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
4. Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα
παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
3. Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να καταβληθεί δικαίωμα εξέτασης €20. Οι σχετικές οδηγίες
αναφέρονται στην παράγραφο “Υποβολή Αιτήσεων”.
Υ π ο β ο λ ή Α ι τ ή σ ε ω ν
Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή,
2 Αυγούστου 2019. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με
ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά τα οποία
στοιχειοθετούν τα προσόντα και τις γνώσεις του. Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέσω της Ιστοσελίδας του
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy.Τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο.
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με αντίγραφα των απαραίτητων Πιστοποιητικών ή δεν υποβληθούν εντός της
καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Ο αιτητής, με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλλει δικαίωμα εξέτασης €20 στον λογαριασμό με
IBAN: CY59 0210 2510 0000 0000 9093 0215 και BIC/SWIFT: CCBKCY2N. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να
επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση που έχει υποβληθεί. Η επισύναψη της απόδειξης πρέπει να γίνει μέχρι την
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα αντιστοιχηθούν με απόδειξη πληρωμής δεν θα
εξετάζονται.
Για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 οι αιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.hfc.com.cy/genikesplirofories/gdpr/
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του
Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503414 και 22503333, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις
2.00μ.μ. ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, recruitment@hfc.com.cy
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου