ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Νομικών Θεμάτων, Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803,
45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488,
57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις
εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

See more Details

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη)
(https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.
2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα
απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Σύμφωνα με οδηγίες που δίνονται σ΄ αυτόν, εκτελεί νομική εργασία για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως, όπως η ετοιμασία και διεξαγωγή νομικών μελετών και ερευνών, η σύνταξη
εκθέσεων για νομικά θέματα, η ετοιμασία και νομοτεχνική επεξεργασία νομοθετημάτων, κλπ.
(β) Συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές ή άλλες Επιτροπές ή/και Ομάδες Εργασίας για ειδικά νομικά
θέματα.
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Να έχει εγγραφεί δικηγόρος στην Κύπρο.
(2) Μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή/και διετής τουλάχιστο πείρα
εκτέλεσης άλλης νομικής φύσεως εργασίας.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η
κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία
λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο
Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην
Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη
γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ... See more Details