ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ: Θέση Εργασίας – Πάφος - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΚΕΔΙΦΑΠ Λτδ: Θέση Εργασίας – Πάφος

Κύρια Καθήκοντα Θέσης: Διεκπεραιώνει συστηματικά και φυσικά τις επιστροφές πελατών τηρώντας τις εκάστοτε διαδικασίες της εταιρείας. Εκδίδει και μεριμνά για την σωστή αποστολή των απαραιτήτων εγγράφων. Επικοινωνεί γραπτά ή και προφορικά με τους πελάτες. Ενημερώνει σε ότι αφορά αποσύρσεις προϊόντων, αλλαγές στην πολιτική επιστροφών από προμηθευτές ή και αλλαγές της Εταιρικής Πολιτικής Επιστροφών. Ταξινομεί τα επιστρεφόμενα προϊόντα . Παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων προϊόντων ανά προμηθευτή. Διεκπεραιώνει , συμπληρώνοντας τα απαραίτητα εσωτερικά έγγραφα, συστηματικά και φυσικά. Διενεργεί απογραφές εάν είναι απαραίτητο. Παρακολουθεί και ενημερώνει για τις καταστροφές προϊόντων εντός εταιρείας. Προτείνει στο προϊστάμενο του ενέργειες βελτίωσης ή και αλλαγών στις εκάστοτε πολιτικές της εταιρείας. Εξελίσσει το Σύστημα Διαχείρισης της Αποθήκης. Συμμετέχει σε διάφορα Projects ανασχεδιασμού των διαδικασιών που αφορούν το τμήμα. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν περιστασιακά από τον προϊστάμενο του. Προσόντα: Πτυχίο/Δίπλωμα με κατεύθυνση λογιστικά η Διοίκηση Επιχειρήσεων (θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα). Πολύ καλή χρήση Η/Υ ή και προγραμμάτων. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή εμπειρία 1-3 έτη σε τμήμα προμηθειών ή διαχείρισης αποθεμάτων εμπορεύσιμων προϊόντων. Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη. Παρακαλούμε να στείλετε το Βιογραφικό σας μέχρι τις 13/12/2019 στην ηλεκτρονική Διεύθυνση hr@kedifap.com