Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 1 θέσης Ανώτερου Λειτουργού για τη Μονάδα Καινοτομίας.

Η θέση του Ανώτερου Λειτουργού για τη Μονάδα Καινοτομίας είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και θα αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή. Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας, βελτίωση μέτρων, σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ, συνεργασία με τον Προϊστάμενο Μονάδας ή τον Γενικό διευθυντή και συνεισφέρει στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και του Προϋπολογισμού της Μονάδας του.

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση εδώ.

Κύρια Απαιτούμενα Προσόντα

• Προπτυχιακός Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου πανεπιστημίου και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ (ΜΑ, MSc).

• Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα έρευνας ή/και καινοτομίας ή/και επιχειρηματικότητας εκ των οποίων 3 χρόνια με εποπτικά καθήκοντα ή τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Επιστημονικού Λειτουργού Α΄ ΙδΕΚ (αν πρόκειται για προαγωγή).

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Ημερομηνία Υποβολής

Οι αιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου εδώ μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Mόνο οι εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου (+357 22209908) ή μέσω email (clientjobs@cy.ey.com)

Ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων για τη θέση του Ανώτερου Λειτουργού για τη Μονάδα Καινοτομίας που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ληφθεισών αιτήσεων και θα επικοινωνηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα επόμενα στάδια της διαδικασία θα αποστέλλονται προσωπικά στους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.

Η Ernst & Young Cyprus Ltd θα έχει την ευθύνη συλλογής των αιτήσεων και αξιολόγησης τους κατά το πρώτο στάδιο (πληρότητα ελάχιστων κριτηρίων), καθώς και τη διαχείριση της διαδικασίας εξετάσεων. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς και η τελική επιλογή υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από το ΙδΕΚ.