Απόσπαση στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Απόσπαση στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για απόσπαση στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο για άσκηση καθηκόντων Μορφωτικού Συμβούλου
(Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20/12/2019)
Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας γνωστοποιεί την ανάγκη, για απόσπαση Λειτουργού από το μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο, για εκτέλεση καθηκόντων Μορφωτικού Συμβούλου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν Λειτουργοί με μισθοδοτική κλίμακα τουλάχιστον την Κλ. Α8, Α10 και Α11, από το μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας οι οποίοι αναμένεται να κατέχουν απαραίτητα τα πιο κάτω προσόντα και ικανότητες:

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Κυπριακή Υπηκοότητα

2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Φιλολογία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Γλώσσες, Πολιτιστικές, Κοινωνιολογικές ή Κλασικές Σπουδές, Αρχιτεκτονική ή/και Καλές Τέχνες.
Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

3. Άριστη γνώση της γερμανικής και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

4. Δεκαετής, τουλάχιστον, πείρα σε θέματα εκπαιδευτικών ή/και πολιτιστικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

5. Ενημερότητα πάνω στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της Κύπρου, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

7. Ικανότητες συνεργασίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή/και εμπειρία στο θέμα αυτό.

Αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα στις γλώσσες, ισχύει ο κατάλογος αποδεκτών από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας / Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας τεκμηρίων για γνώση της ελληνικής, της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας, όπως αυτά καθορίζονται στους ιστότοπους http://psc.gov.cy και http://eey.gov.cy, αντίστοιχα.

Πέραν των πιο πάνω μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε σχέση με τους κλάδους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Καθήκοντα που θα εκτελούνται από τον υπάλληλο που θα επιλεγεί θα είναι :

1. Η διοργάνωση εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για προβολή του πολιτισμού και της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας της Κύπρου.

2. Η ενίσχυση της συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς της Γερμανίας για καλύτερη προβολή του πολιτισμού της Κύπρου.

3. Η συνεργασία με άλλες πρεσβείες ευρωπαϊκών χωρών στην οργάνωση κοινών εκδηλώσεων.

4. Η προώθηση της συμμετοχής της Κύπρου σε θεσμοθετημένα πολιτιστικά γεγονότα/δραστηριότητες στη Γερμανία.

5. Η συνεργασία με τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για ενημέρωση του γερμανικού κοινού για τα πολιτιστικά θέματα της Κύπρου.

6. Η αξιοποίηση και υποβοήθηση των Κυπρίων καλλιτεχνών που ζουν στη Γερμανία.

7. Η συμβολή στην καλλιέργεια και προαγωγή των κυπρολογικών σπουδών στη Γερμανία.

8. Η ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την πολιτιστική ζωή και κίνηση στη Γερμανία.

Ο Μορφωτικός Σύμβουλος είναι υπόλογος στο Διευθυντή Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και υπάγεται διοικητικά στον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Βερολίνο.

Η περίοδος απασχόλησης, θα είναι για ένα χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τέσσερα χρόνια, με ανανέωση της απασχόλησης σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 εδάφιο (6), των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, για τη χρονική διάρκεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε Διπλωματική ή άλλη Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, εφαρμόζονται οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί.

O Λειτουργός που θα επιλεγεί, θα αμείβεται με το μισθό του και τα επιπλέον Επιδόματα Εξωτερικού, όπως καθορίζονται στις σχετικές Εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω αποστέλλοντας την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cyόχι αργότερα από τις 20/12/2019.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα στο πρότυπο του Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae) και από συνοδευτική επιστολή (motivation letter) μαζί με όλα τα απαραίτητα Διπλώματα/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαίρη Θεοφάνους στο τηλ.:22 800968.