Famagusta Avenue Garage - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Famagusta Avenue Garage

Το «Famagusta Avenue Garage» είναι ένα δικοινοτικό κέντρο, που λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών και μαζί με το Δήμο Δερύνειας και στόχος του είναι να φέρει κοντά Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, στοχεύοντας στην καλλιέργεια της συνύπαρξης, της ανταλλαγής εμπειριών, προβληματισμών και ιδεών, μέσα από το διάλογο, εκδηλώσεις, εργαστήρια, προγράμματα, δράσεις και άλλα.

 

Το άτομο που θα προσληφθεί, θα πρέπει να είναι αφοσιωμένος στις αρχές και στόχους του κέντρου, για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, της πολυφωνίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων κ.α.

 

Ο/η λειτουργός θα πρέπει να:

 • Φροντίζει για την καθημερινή λειτουργία και διαχείριση του δικοινοτικού Κέντρου «Famagusta Avenue Garage» στη Δερύνεια (εφεξής Κέντρο).
 • Συμμετέχει στις τακτικές και έκτακτες συνεδρίες της Διαχειριστικής Επιτροπής.
 • Σχεδιάζει, επεξεργάζεται και υποβάλλει εισηγήσεις στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εργαστηρίων και άλλων ποικίλων δραστηριοτήτων, σχετικών με τους σκοπούς του Κέντρου. Αναλαμβάνει το συντονισμό του προγραμματισμού και της υλοποίησης όλων των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων, από την αρχή μέχρι το τέλος.
 • Διατηρεί τακτικές επαφές με τα Ηνωμένα Έθνη, το Δήμο Δερύνειας και διάφορους φορείς, οργανώσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με τη δικοινοτική δράση και τους σκοπούς του κέντρου και συντονίζει την επαφή τους με το Κέντρο και την πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
 • Συμμετέχει σε συναντήσεις που στόχο έχουν την ανάπτυξη συνεργασιών με το Κέντρο, την προώθηση του Κέντρου, την απόκτηση εμπειρίας για θέματα σχετικά με το Κέντρο, καθώς και ό,τι άλλο σχετικό με τους στόχους και τις ανάγκες του Κέντρου.
 • Έχει την ευθύνη για την ενημέρωση και διαχείριση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου.
 • Φροντίζει για τη διεκπεραίωση όλων των καθηκόντων που του ανατίθενται από τη διαχειριστική επιτροπή του Κέντρου και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί της.
 • Έχει διαθεσιμότητα να εργαστεί σε ένα πρόγραμμα ευέλικτων ωρών εργασίας.

 

Διεκπεραιώνει τυχόν άλλα καθήκοντα που θα μπορούσαν να του/της ανατεθούν και αφορούν στο Κέντρο.

 

Με την καθοδήγηση και υπό την επίβλεψη των μελών της διαχειριστικής επιτροπής, ο/η λειτουργός θα πρέπει, επίσης, να:

 • Σχεδιάζει, υποβάλλει αιτήσεις, αναπτύσσει και διαχειρίζεται χρηματοδοτικά προγράμματα για το Κέντρο.
 • Προγραμματίζει και διευθετεί συνεντεύξεις, παρουσιοίσεις, ενημερωτικές καμπάνιες και αλλους τροπους προβολης των δραστηριοτητων του Κέντρου.
 • Συντάσσει ενημερωτικά δελτία/άρθρα/ανακοινώσεις σχετικά με το Κέντρο.
 • Φροντίζει για τις οικονομικές καταστάσεις του Κέντρου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση Αγγλικών και άριστη γνώση Ελληνικών ή/και Τούρκικων.
 • Αποδεδειγμένη πείρα στη διοργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα ή εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα (θέματα νέων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τέχνης κ.α.) και ιδιαίτερα δικοινοτικού χαρακτήρα, είτε με καθεστώς εργοδότησης, είτε εθελοντικά.
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εντιμότητα, πίστη στις αρχές του Κέντρου.
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, εργασία εντός ομάδας και κάτω από πίεση, ανάληψη πρωτοβουλιών και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Κατοχή άδειας οδήγησης και αυτοκινήτου.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Καλή γνώση και των τριών γλωσσών (Αγγλικά, Ελληνικά, Τούρκικα) θα θεωρηθεί μεγάλο πλεονέκτημα.
 • Κατοχή πτυχίου πανεπιστημίου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Πείρα σε παρόμοια θέση.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε συγγραφή και διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων (ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδοτικά προγράμματα ΟΝΕΚ κ.α.).

Διάρκεια συμβολαίου:

Θα υπογραφεί συμβόλαιο διάρκειας 6 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους έξι, αναλόγως της χρηματοδότησης που θα λάβει το δικοινοτικό κέντρο.

Αμοιβή:

Η αμοιβή καθορίζεται στο ποσό των 3000 ευρώ ανά 6 μήνες περίοδο απασχόλησης. Η εργοδοτική σχέση είναι αγορά υπηρεσιών.

Ωράριο:

Το ωράριο είναι ευέλικτο και αφορά εργασία τουλάχιστον 4 ωρών ανά ημέρα. Νοείται ότι ο/η λειτουργός πρέπει να είναι παρών/παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις και συνεδρίες του Κέντρου, ώρες οι οποίες θα υπολογίζονται ως ώρες εργασίας, ως πάνω.

ΑΙΤΗΣΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στα αγγλικά:

A. Βιογραφικό σημείωμα.

B. Συνοδευτική επιστολή στη οποία θα εκφράζεται το ενδιαφέρον και η καταλληλόλητα τους για τη σχετική θέση.

Γ. Αντίγραφα των πιστοποιητικών των σχετικών εμπειριών/προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

 

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση deryneia.municipality@cytanet.com.cy το αργότερο μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2019 (15:00 – τοπική ώρα Κύπρου), με την ένδειξη «Λειτουργός δικοινοτικού κέντρου Famagusta Avenue Garage».

 

 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
 • Τονίζεται ότι θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε προσωπικές συνεντεύξεις, μετά το πέρας της αξιολόγησης όλων των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες των προφορικών συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • Οι προσωπικές συνεντεύξεις θα γίνουν από ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από 4 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δερύνειας και δύο μέλη (1 Ε/ και 1 Τ/κ) της Διαχειριστικής Επιτροπής του «Famagusta Avenue Garage», με την παρουσία εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών.