ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


 
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 37 κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων.  (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες).  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
 
Σημειώνεται όπως αναφέρεται και πιο κάτω οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν οι υποψήφιοι να κατέχουν οποιοδήποτε από τα προσόντα που αναφέρονται στην πιο κάτω παράγραφο 2.2.  
 
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (
www.psc.gov.cy
) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) ( https ://eservices.cyprus.gov.cy
), μέχρι την Παρασκευή, 20 


Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.  
2.  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: 
 
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: 
(1) Βοηθεί στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με- 
(α) Τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων· 
(β) εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές, χωρομετρήσεις, τοπογραφήσεις, εκπόνηση σχεδίων, ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, οδικών και άλλων εργασιών και ετοιμασία εκθέσεων προόδου των διάφορων τεχνικών εργασιών· 
(γ) την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας · 
 
(δ) την επίβλεψη της εκτέλεσης και τον έλεγχο τεχνικών έργων και την εποπτεία της εργασίας κατώτερου προσωπικού · 
 
(2) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και τον τεχνολογικό εξοπλισμό. 
(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 
 
Σημ .:   
 
 Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν όπως εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σ΄ αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. 
 
2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 
(1) (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική      ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων · 
ή 
( β) απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής ή Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή. 
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Σημειώσεις:  
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους - 
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και 
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,