Λογιστής / Βοηθός Οικονομικού Διευθυντή - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Λογιστής / Βοηθός Οικονομικού Διευθυντή

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ • Τουλάχιστον 3 χρόνια λογιστικής εμπειρίας • Τουλάχιστον πτυχίο Bachelor στη Λογιστική ή στα Οικονομικά • Γνώστης λειτουργίας Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft (Excel, Word) και λογισμικού λογιστή. ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ • Δυνατότητα εργασίας 20-30 ώρες την εβδομάδα κατά τις εργάσιμες ώρες της ημέρας. • Χειρισμός και καταγραφή εγγράφων • Συντήρηση αρχείων, συμπεριλαμβανομένης της πλήρωσης γενικού μητρώου των εγγράφων, πληρωτέων εγγράφων και άλλων διαφόρων αρχείων • Πολύ καλή γνώση της Κυπριακής λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας • Διατήρηση της τακτικής επαφής με τις φορολογικές αρχές και το τμήμα κοινωνικών ασφαλίσεων • Παροχή βασικών οικονομικών εκθέσεων (Κατάσταση εσόδων, Κατάσταση ταμειακών ροών, Ισολογισμός). • Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής / ελληνικής γλώσσας. Η γνώση της ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον πλεονέκτημα.


JOB TITLE Accountant / Assistant of Financial Director EDUCATIONAL / PROFESSIONAL EXPERIENCE • At least 3 years of accounting experience; • A minimum of a Bachelor’s degree in in Accounting or Finance; • Proficient in computer operations including Microsoft (Excel, Word) and accountant software. MAIN REQUIREMENTS / RESPONSIBILITIES • Ability to work 20-30 hours a week during daytime business hours; • Handling and recording of primary documentation; • Maintenance of files including filling of general ledger journal vouchers, accounts payable documentation, and other miscellaneous fillings; • Advanced knowledge of Cyprus accounting and tax legislation; • Maintenance of regular contact with tax authorities and social insurance department; • Provision of key financial reports (Income statement, Cash flow statement, Balance sheet); • Advanced oral and written English / Greek language. Knowledge of Russian language would be an advantage; ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / CVs and further Information: ℹ Tel: 26221500 / FAX: 26221400 / EMAIL: pafos.fc@cytanet.com.cy