Λογιστής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Λογιστής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η δημιουργία του ιστότοπου βασίζεται στην σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14.01.2015 (Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.03.2015), με την οποία αποφασίστηκε η εγκαθίδρυση μηχανισμού εσωτερικής αγοράς εργασίας.

Με την παρούσα γνωστοποιείται η ανάγκη για απασχόληση ένας (1) Λογιστής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος θα αποσπαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 ή/και του περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου Νόμου του 2019.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν υπάλληλοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα που περιγράφονται πιο κάτω.

Ένα (1) Λογιστή Κλ. Α9-11-12

Απαιτούμενα Προσόντα

α. Να είναι μέλος σε ένα από τα πιο κάτω Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή σε οποιοδήποτε άλλο Σώμα το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναμο από τον Υπουργό Οικονομικών.
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
The Institute of Chartered Accountants in Scotland
The Institute of Chartered Accountants in Ireland
The Association of Certified and Corporate Accountants
The institute of Costs and works Accountants.
The Institute of Chartered Accountants in Australia
The Canadian Institute of Chartered Accountants
The New Zealand Society of Accountants.
The American Institute of Certified Public Accountants νοουμένου ότι είναι κάτοχοι του τίτλου θα έχουν τριετή τουλάχιστο λογιστική/ελεγκτική πείρα σε εγκεκριμένο Ελεγκτικό Γραφείο ή σε ανώτερη θέση Δημόσιας Εταιρείας.
The Institute of Chartered Accountants in South Africa και τριετής απασχόληση σε λογιστικό ή ελεγκτικό Οίκο του οποίου ο διευθυντής ή ένας από τους διευθυντές είναι μέλος ενός από τα ήδη αναγνωρισμένα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών.

β. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

γ. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα ελέγχου κατώτερου προσωπικού.

Γενικά Καθήκοντα & Ευθύνες
Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:
Οργανώνει, διοικεί και ελέγχει ένα ή περισσότερους κλάδους των υπηρεσιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Εκτελεί οποιαδήποτε λογιστικά και άλλα καθήκοντα δυνατό να της/του ανατεθούν από τον/την Προϊστάμενο/η της Υπηρεσίας ή/και τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.
Διασφαλίζει τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων, ετοιμάζει μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για τρόπους μείωσης των εξόδων και αύξησης των εσόδων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Διεξάγει ή/και επιβλέπει τον έλεγχο λογαριασμών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ειδικών ερευνών και μελετών και τηρεί τα αναγκαία μητρώα.
Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
Μεριμνά για την ορθή και πιστή τήρηση των γενικών και ειδικών οικονομικών διατάξεων όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, Κανονισμούς και εγκύκλιες οδηγίες του Πανεπιστημίου.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της/του ανατεθούν.


Ειδικά Καθήκοντα & Ευθύνες
Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:

α. Υπεύθυνη/ος για την οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία του Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων.

β. Τηρεί ή/και εποπτεύει την ετοιμασία οικονομικών και λογιστικών καταστάσεων και αναφορών των εξωτερικά ή / και εσωτερικά χρηματοδοτούμενων έργων στη βάση γενικών και ειδικών οικονομικών διατάξεων της Νομοθεσίας όπως προνοείται από τη σχετική Νομοθεσία, Κανονισμούς,. Οδηγίες και εγκυκλίους του Πανεπιστημίου, καθώς και του Χρηματοδότη και τηρεί τα αναγκαία μητρώα και στατιστικά στοιχεία/πίνακες κλπ.

γ. Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, υποβάλλει εισηγήσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται και διεξαγάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 21/2/2020.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λειτουργό της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Στέλιο Μάτση στο τηλέφωνο 25002807.

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο-Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λογιστή στο ΤΕΠΑΚ