Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος Θέσης: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Συμβόλαιο για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Πλήρης απασχόλησης (38 ώρες εβδομαδιαίως) σε μέρες και ώρες
που καθορίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλόγως των αναγκών του.
Απολαβές: €9/ώρα (Το ποσό αυτό αποτελεί κόστος εργοδότησης και
περιλαμβάνει αναλογία 13ου μισθού)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας κενής
θέσης πλήρους απασχόλησης (38 ώρες εβδομαδιαίως) Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης
Έργου στον Τομέα Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων της Υπηρεσίας Ανθρώπινου
Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η θέση θα είναι υπό καθεστώς σύμβασης
ορισμένου χρόνου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου
καθορίζονται ως εξής:
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
2. Επιτυχία στο ανώτερο επίπεδο Λογιστικής (Higher Accounting Examination) του
Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου
3. Πτυχίο στη Λογιστική θα αποτελεί πλεονέκτημα
4. Εμπειρία και πολύ καλές δεξιότητες σε σχέση με λογισμικά προγράμματα MS Office
και πολύ γνώση της Εxcel.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
6. Πενταετής εμπειρία σε λογιστικά και συναφή καθήκοντα θα αποτελεί πλεονέκτημα
Επιθυμητές Επαγγελματικές Δεξιότητες και Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής
Προσωπικότητας:
1. Επαγγελματικές Δεξιότητες: Επικοινωνία, προγραμματισμός, οργάνωση, διαχείριση
χρόνου, συντονισμός και προτεραιοποίηση εργασιών, αναλυτικές δεξιότητες.
2. Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Προσωπικότητας: ακεραιότητα χαρακτήρα,
εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πνεύμα ομαδικότητας, πρωτοβουλία, ευθυκρισία,
προσοχή στη λεπτομέρεια
2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
• Προκήρυξη θέσεων ειδικών επιστημόνων
• Ετοιμασία Συμβολαίων απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας
• Ετοιμασία Συμβολαίων απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας
• Εργοδότηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών
• Εξυπηρέτηση νέων εργοδοτουμένων ως προς τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για την ομαλή ένταξη τους στο χώρο εργοδότησης τους, (συμπλήρωση εντύπων, διαδικασία με τμήμα αλλοδαπών και κοινωνικές ασφαλίσεις, δημιουργία email account, έκδοση πανεπιστημιακής κάρτας κτλ)
• Τήρηση αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή (excel) για τα συμβόλαια Ειδικών Επιστημόνων
• Ετοιμασία βεβαιώσεων απασχόλησης για Ειδικούς Επιστήμονες και Ωρομίσθιους
Φοιτητές
• Ωρομίσθια απασχόληση φοιτητών
• Ετοιμασία επιστολών/σημειωμάτων
• Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλήρες
Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των
πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να
υποβληθούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση zembyla.anna@ucy.ac.cy
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020.
Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
Οι τρεις επικρατέστεροι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν
για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Οι συνεντεύξεις αναμένεται να
διεξαχθούν αρχές Μαρτίου 2020.