ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας
Κατηγορία: Με σύμβαση απασχόλησης για το Θερινό Εξάμηνο 2020
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση
αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Θερινό Εξάμηνο 2020.
Διδασκαλία: Προπτυχιακό Μάθημα «ΕΠΑ 394 Ζητήματα ΛΟΑΤΚ, Νεολαία και Εκπαίδευση» (6 ή
12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες προσφοράς του μαθήματος).
Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Διδασκαλία του μαθήματος υπό την εποπτεία μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του
Τμήματος.
2. Συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών/τριών σε ώρες γραφείου για συγγραφή εργασιών,
επίβλεψη και βαθμολόγηση εξετάσεων και εργασιών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε Ανθρωπιστικές ή Κοινωνικές Επιστήμες.
2. Πτυχίο Μάστερ σε Σπουδές Φύλου.
3. Συγγραφική και ερευνητική εμπειρία σε ζητήματα Φύλου και Σεξουαλικότητας
4. Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
5. Συνεργασιμότητα και ευελιξία στο ωράριο εργασίας.
6. Ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
1. Κάτοχος Διδακτορικού ή σε προχωρημένο στάδιο Διδακτορικού σε Σπουδές Φύλου.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η ωριαία αμοιβή για απασχόληση ανέρχεται στα €40 για κατόχους Μaster και στα €60 για
κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, από το οποίο θα αφαιρούνται εισφορές
εργοδοτούμενου/ης στα διάφορα Ταμεία του Κράτους. Η αμοιβή υπολογίζεται ως εξής: αμοιβή x
ώρες διδασκαλίας x 7 εβδομάδες για το Θερινό Εξάμηνο 2020. Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι
απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση άλλης εργοδότησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται
άδεια μερικής απασχόλησης για να δηλώνεται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (ΥΑΔ) του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
«Ο/H υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα
φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους
σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή
(όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).»
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση
costa.anastasia@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι τις 19 Μαρτίου 2020, με θέμα ηλεκτρονικού
μηνύματος ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑ 394.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία
του Τμήματος, στο τηλέφωνο 22892942 ή στο e-mail costa.anastasia@ucy.ac.cy.