ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Διερευνητή Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών
Ατυχημάτων και Συμβάντων, Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α11(ii): €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, 40.493, 41.694. Στη μισθοδοσία
προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό
επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη)
(https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00.
2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εφαρμογή του περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, των συναφών Κανονισμών, των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των διεθνών συμβάσεων, κωδικών και αποφάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Στο πλαίσιο
αυτό-
(α) Συλλέγει και ελέγχει πληροφορίες αναφορικά με ναυτικά ατυχήματα και συμβάντα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του αναφερόμενου στην παράγραφο (1) νόμου ·
(β) διερευνά ατυχήματα σε πλοία και ναυτικούς, λαμβάνει καταθέσεις, συλλέγει τεκμήρια και ετοιμάζει εκθέσεις
διερεύνησης κατά το πρότυπο και τη μεθοδολογία που επιβάλλει η νομοθεσία και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τη δίκαιη μεταχείριση των ναυτικών ·
(γ) ενημερώνει και εκφράζει τις απόψεις του προς την Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
(Επιτροπή) αναφορικά με τα θέματα που του έχουν ανατεθεί ·
(δ) ετοιμάζει και αναλύει στατιστικά στοιχεία, καταγράφει συμπεράσματα και βοηθά στην ετοιμασία της ετήσιας
έκθεσης της Επιτροπής ·
(ε) συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας και αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού ·
(στ) παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων ασφαλείας της Επιτροπής από όλους τους αποδέκτες τους ·
(ζ) κατόπιν οδηγιών, ενημερώνει τις βάσεις δεδομένων ναυτικών ατυχημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων
και διαδικασιών ενώπιον της Επιτροπής.
(2) Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στη ναυτιλία, τόσο σε θέματα διεθνούς νομοθεσία, όσο και σε θέματα τεχνολογίας
και μεθοδολογίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και ετοιμάζει σημειώματα και προτάσεις για διαμόρφωση
πολιτικής ή/και για τη λήψη νομοθετικών μέτρων.
(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημ.: Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας,
καθώς και συχνή μετάβαση στο εξωτερικό.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό
των θεμάτων αυτών:
Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ή
(β) Πιστοποιητικό Ικανότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης χωρίς περιορισμούς ή Μηχανικού Α΄ Τάξης χωρίς περιορισμούς,
αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία
(2) Πενταετής τουλάχιστον πείρα, μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο
πάνω, στη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων ή/και σε θέματα κατασκευής ή/και επιθεώρησης ή/και τεχνικής
διαχείρισης ή/και συντήρησης πλοίων ή/και διακυβέρνησης πλοίων και των μηχανών τους ή/και σε
2
εξειδικευμένους τομείς όπως η πυρασφάλεια, η μεταφορά ή/και ο χειρισμός επικίνδυνων φορτίων, η ασφάλεια και
υγεία στην εργασία, κ.ά. από όπου δυνατό να προέλθουν αίτια ατυχήματος ή/και διερεύνησης. Η πενταετής πείρα
να περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή στη διερεύνηση τριών τουλάχιστον ατυχημάτων που να αποδεικνύεται
από κρατικές αρχές της Κύπρου ή του εξωτερικού ή από ναυτασφαλιστικούς οργανισμούς (P&I Clubs)
αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσαςΣημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.
(4) Πολύ καλή γνώση της περί Εμπορικής Ναυτιλίας νομοθεσίας και των διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων για θέματα
ναυτικής ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ναυτικής εργασίας και προσόντων ναυτικών, καθώς και της
περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(6) Σωματική αρτιμέλεια και φυσική κατάσταση που να επιτρέπει την εκπλήρωση των καθηκόντων της θέσης.
(7) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα
σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημ.: Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον
οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
νομοθεσία.
3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3)
του 2017 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί
να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .
 ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".
4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι
αργότερα από την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης
στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν
είναι απαραίτητη.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.
3
6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.021.001.015.002.001)