ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΚΤΟΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Λέκτορα Ερευνητή ή Επίκουρου Καθηγητή Ερευνητή πλήρους ή μερικής απασχόλησης στις ακόλουθες περιοχές, που καλύπτουν τις ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου: «Monitoring, Control or Security of Critical Infrastructure Systems (critical infrastructures are limited to power systems or intelligent transportation systems or smart water networks or telecommunication networks or emergency management)». Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1992, ενώ μέσα από αυτή τη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξης, κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση και σήμερα βρίσκεται στα 64 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια του κόσμου και ανάμεσα στα 351-400 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times New Higher Education Rankings). Αυτή η μεγάλη διάκριση είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης στην αριστεία και στη συνεχή εξέλιξη. Κατάφερε να ξεχωρίζει και να βραβεύεται στο ιδιαίτερα απαιτητικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας, ανοίγοντας νέους επιστημονικούς δρόμους. Στην κατεύθυνση αυτή τα προγράμματα σπουδών του βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και η πρόσληψη προσωπικού υψηλού επιπέδου θα συμβάλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας στην οποία το νέο ερευνητικό προσωπικό αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο. Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» Το Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» αποτελεί τη μεγαλύτερη Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία μέσω του έργου KIOS CoE Teaming, με σημαντική χρηματοδότηση, για τη διάρκεια των επόμενων 15 ετών. Το «ΚΟΙΟΣ» σήμερα απασχολεί πέρα των 130 ερευνητών (σε διάφορες βαθμίδες), οι οποίοι υποστηρίζονται από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Το «ΚΟΙΟΣ» παρέχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για διεξαγωγή κορυφαίου επιπέδου έρευνας στην περιοχή της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας, που συμπεριλαμβάνουν συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το Κέντρο στοχεύει στη διεπιστημονική αλληλεπίδραση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας παγκόσμιας σημασίας. Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Περαιτέρω, τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα στη θέση Ερευνητή είναι αντίστοιχα με τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού στις αντίστοιχες βαθμίδες, εξαιρουμένων των 2 προσόντων που αφορούν στη διδακτική εμπειρία. Τα προσόντα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures. 2. Πολύ καλό ιστορικό προσέλκυσης ερευνητικής χρηματοδότησης. 3. Θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απολαβές: Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, µε βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε: Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητής (Κλίμακα Α13-Α14) €58.428,91- €78.798,61 Λέκτορας Ερευνητής (Κλίμακα Α12-Α13) €49.344,99 - €72.265,43 Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους. Η εργοδότηση του Λέκτορα Ερευνητή / Επίκουρου Καθηγητή Ερευνητή γίνεται με τουλάχιστον τριετές συμβόλαιο. Επακόλουθες συμβάσεις μπορούν να έχουν οποιαδήποτε διάρκεια πέραν του ενός χρόνου. Η εργοδότηση συνάπτεται με σύμβαση / συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος: Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν στην αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF τα ακόλουθα έγγραφα, ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 5. Ανασκόπηση Ερευνητικού Έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες) 6. Κατάλογος Δημοσιεύσεων 7. Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες θα υποβληθούν η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο). 8. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών που θα ειδοποιηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών, (στην αγγλική γλώσσα) μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να ανεβούν το καθένα ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού). Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές. 3 Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» στα τηλέφωνα +357 22 893450/51 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kios@ucy.ac.cy ή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22 89 4189/55). 10 Απριλίου 2020