Ζητείται μπαρίστας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Ζητείται μπαρίστας

Ζητείται μπαρίστας

To Wayne's coffee στη Λευκωσία ενδιαφέρεται να προσλάβει barista πλήρους
ή μερικής απασχόλησης για να συμπληρώ-σει την υφιστάμενη ομάδα του
προσφέροντας ένα πολύ ελκυ-στικό πακέτο απολαβών.Μπορείς και εσύ να
κάνεις αίτηση αν διαθέτεις προηγούμε-νη προϋπηρεσία σε καφετέρια ή άλλο
χώρο εστίασης τουλά-χιστον 6 μήνες. Ζητείται άτομο έμπιστο και εργατικό
με καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας.Στους επιτυχείς υποψηφίους
προσφέρεται ικανοποιητικός μι-σθός.Διατροφή στο χώρο εργασίας.

Βιογραφικά να αποστέλλονται στο waynescoffeehr@gmail.com με θέμα
baristas/2020 (μισθός €1.000 – €1.250 αναλόγως εμπειρίας).

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/07/2020