ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις μόνιμες θέσεις Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, από τις οποίες δύο είναι κενές και δύο αναμένεται να κενωθούν από 1.6.2020 και 1.9.2020 λόγω αφυπηρέτησης τωνκατόχων τους.θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των 96.491στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικόεπίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικάμέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)ήμέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή,1 Μαΐου2020και ώρα 14:00.2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα,έχουν ως εξής:2. 1.Καθήκοντα και ευθύνες:(α)Υπεύθυνος στον οικείο Υπουργό/Υφυπουργόγια την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Υπουργείου/Υφυπουργείου ή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης στο /στην οποίο/α τοποθετείται, καθώς και των Τμημάτων ή Υπηρεσιών που υπάγονται σ ́ αυτό.(β)Στηρίζει και συμβουλεύει τον οικείο Υπουργό/Υφυπουργό σε θέματα πολιτικής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου/Υφυπουργείου του ή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και ενημερώνει αυτόν για σημαντικές αποφάσεις ή γεγονότα που δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στην πολιτική ή τα προγράμματα του οικείου Υπουργείου/Υφυπουργείου ή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.(γ)Διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός μεταξύ του οικείου Υπουργείου/Υφυπουργείου ή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και των Τμημάτων ή Υπηρεσιών, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων της κυβέρνησης για θέματα πολιτικής και διασφαλίζει τη διαβίβαση και εκτέλεση των αποφάσεων αυτών και ενημερώνει τον Υπουργό/Υφυπουργό για την επιτελούμενη πρόοδο στην εκτέλεσή τους.(δ)Μεριμνά για τη συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεωνστα θέματαπολιτικής ή σχεδίων που προτείνονται από τον οικείο Υπουργό/Υφυπουργό, τα Τμήματα ή τις Υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου/Υφυπουργείουή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ή από τον ίδιο και σταθμίζει και καθορίζει διαζευκτικές λύσεις ή μέτρα συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέας ή στην τροποποίηση της υφιστάμενης πολιτικής και στον καθορισμό των καλύτερων μέσων για την εφαρμογή τους.(ε)Συμβάλλει στην απαιτούμενη συνεργασία με άλλα Υπουργεία/Υφυπουργεία και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.(στ)Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.2.2. Απαιτούμενα προσόντα:(1)Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.(Σημ.:Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακόδίπλωμα ή τίτλο).(2)Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν ή μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.(3)Δεκαετής τουλάχιστονπείρα σε ανώτερηθέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστονπείρα στη διεύθυνση, εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση προσωπικού, τον προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο εργασίας.Υπηρεσία σε διευθυντική θέση, αποτελεί πλεονέκτημα.(4)Ακεραιότητα χαρακτήρα, ψηλή διευθυντική/διοικητική και οργανωτική ικανότητα, καθώς και ξεχωριστή εκδήλωση υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας και ευθυκρισίας.(5)Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικήςή της Γαλλικής ή της Γερμανικήςγλώσσας-Σημειώσεις: (α)Ενόψει Απόφασης του ΑνωτάτουΔικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογοςτων «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).(β)Αναφορικά με τους υποψηφίους -(i)των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης,και
2(ii)οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικήςγλώσσας.Σημειώσεις:1.Όταν η θέση αφορά το Υπουργείο Οικονομικών ή/και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, αντί των απαιτούμενων στις παρ. (1) και (2) πιο πάνω προσόντων, απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα, τα οποία καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης:(α) (i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στα Οικονομικά ή σε Κλάδο των Οικονομικών, και (ii) μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν ή μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου·ή(β) (i) πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν, και (ii) μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Οικονομικά ή σε κλάδο των Οικονομικών, ή μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου·(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).2.Οι θέσεις των Γενικών Διευθυντών είναι εναλλάξιμες νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της Σημείωσης 1.3.Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας,τα Απαιτούμενα Προσόντα της θέσηςείναι αυτά που αναφέρονταιστιςΠαραγράφους2.2.(1)έως (5)πιο πάνω.3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ ́ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περίΔημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017"Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".5.Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά,όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή,1 Μαΐου2020και ώρα 14:00.Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.Ο αιτητήςεπιλέγειτη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχήυποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθείαπό τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικάμε τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν,εάν το επιθυμούν,να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571. 6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένωντων Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.(Φ. 15.21.001.001.003.001.027)