ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ


Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Καταγραφέα Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου, για την Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, υπό την αίρεση ψήφισης του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2020 του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από την βουλή των Αντιπροσώπων, ως ακολούθως:


Α. Ελκυστικό πακέτο απολαβών, επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων εργαζομένων:

 1. Η πιο πάνω θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός είναι €26.541,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη  δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό.

 2. Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012.

 3. Μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

 4. Η ετήσια άδεια ανάπαυσης παραχωρείται με πλήρεις απολαβές. Για συνεχή υπηρεσία μέχρι 10 χρόνια, ο εργαζόμενος δικαιούται 20 εργάσιμες μέρες κατά έτος σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, και 24 εργάσιμες μέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας. Για συνεχή υπηρεσία άνω των 10 χρόνων, ο εργαζόμενος δικαιούται 25 εργάσιμες μέρες για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας κάθε έτος, και 30 εργάσιμες μέρες για εξαήμερη εβδομάδα εργασίας.

 5. Οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν προκαταβολικά την άδεια που δικαιούνται στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

 6. Παρέχεται από τον Οργανισμό άδεια μητρότητας στις εργαζόμενες, όπως αυτή καθορίζεται από τον Περί Προστασίας Μητρότητας Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 7. Παρέχεται από τον Οργανισμό γονική άδεια για όλους τους εργαζομένους, όπως αυτή καθορίζεται στον Περί Γονικής Άδειας Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 8. Ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται συνολική άδεια ασθενείας 12 ημερολογιακών ημερών ανά έτος. Για κάθε μέρα άδεια ασθενείας καταβάλλονται στον εργαζόμενο πλήρης απολαβές.

 9. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια για εκπαιδευτικούς σκοπούς σχετική με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης.

 10. Εργασία σε ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

 11. Ελκυστικές συνθήκες εργασίας.

 12. Στενή συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό της κλινικής.

 13. Υποστήριξη για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση.

 14. Σύγχρονες υποδομές Νευροφυσιολογίας.

 15. Άρτια τεχνική υποδομή και υποστήριξη.

Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Υπεύθυνος για την εργασία των τεχνικών του νευροφυσιολογικού εργαστηρίου και τη συντήρηση των νευροφυσιολογικών μηχανημάτων. 

 2. Σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα θα διεξάγει νευροφυσιολογικές εξετάσεις και θα ετοιμάζει τα ευρήματα των νευροφυσιολογικών των μετρήσεων βάσει οδηγιών των αρμοδίων γιατρών. Στις νευροφυσιολογικές εξετάσεις περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 1. Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (ΗΕΓ) και Ηλεκτροεγκεφαλογραφία ύπνου/ Πολυυπνογραφία.

 2. Ηλεκτρονευρογραφία (Προκλητά Δυναμικά, Ταχύτητες αγωγής).

 3. Σημείωση: Για τη διενέργεια μελετών ύπνου ο καταγραφέας του Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου θα εντάσσεται σε σύστημα βραδινών εφημεριών με τους όρους και αποζημιώσεις όπως προβλέπεται από το καθεστώς της νοσοκομειακής φροντίδας.

 1. Διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία στη θέση βοηθού καταγραφέα ή καταγραφέα τεχνικού νευροφυσιολογικού εργαστηρίου και εμπειρία στην καταγραφή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.

 2. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του προσφέρεται η δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν την κλινική νευροφυσιολογία καθώς και η δυνατότητα ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα πιστοποίησης (π.χ. τεχνικός εργαστηρίου ύπνου, European Sleep Research Association certificate).

 3. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν όπως εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/ Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Γ. Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα η υπευθυνότητα πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 2. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής μέσης εκπαίδευσης. 

 3. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό τεχνικού εργαστηριακής ιατρικής (ιδανικά κλινικής νευροφυσιολογίας) αναγνωρισμένο από τους αντίστοιχους συνδέσμους ή εγκεκριμένα ως ισότιμα από το Υπουργείο Υγείας.

 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 5. Η πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης και η προϋπηρεσία στη θέση καταγραφέα ή βοηθού καταγραφέα νευροφυσιολογικού εργαστηρίου θα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας στο απαιτούμενο επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Δ. Διάρκεια Απασχόλησης:

 1. Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου (απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμών του 2017».

 2. Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

 3. Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.

 4. Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

 5. Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

 6. Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Ε. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

 1. Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

  1. με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

  2. πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

 1. Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

 2. Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων:

 1. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ, https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα, 22605670, 22605475. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον «Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης «Καταγραφέας Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου», για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

 2. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα, να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Γ, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.

 3. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

     Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 29η Μαΐου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).

     Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.