ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τουρισμού, Υφυπουργείο Τουρισμού. (Η θέση 
είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 
75.193, 77.813, 80.433. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. 
Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε 
καιρό.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 
(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) 
(https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00.
2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση, προγραμματισμό, συντονισμό, εποπτεία, ανάπτυξη, 
διεξαγωγή και λειτουργία των δραστηριοτήτων ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού.
(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή 
συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Τουρισμός, Διεύθυνση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών ή/και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Εμπορικά, Στατιστική, Marketing, Δημόσιες Σχέσεις, Δημόσια Διοίκηση, Νομικά 
(περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Πολιτικές Επιστήμες, Διοικητικές Επιστήμες, Διεύθυνση 
Προσωπικού, Προγραμματισμός, Αρχιτεκτονική-Πολεοδομία, Λογιστική
ή
(β) μέλος αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών.
Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
(3) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε οποιοδήποτε από τα θέματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο (2)(α) πιο πάνω.
(4) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού ή/και με 
τα καθήκοντα της θέσης, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε διευθυντικά/εποπτικά καθήκοντα 
που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση και συντονισμό εργασιών. 
(5) Πολύ καλή γνώση των συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο σε σχέση με τον τουριστικό τομέα και την 
οικονομία.
(6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(7) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις: 
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των 
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω 
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού 
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική 
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις: 
(1) Τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (2) των Απαιτούμενων Προσόντων θα καθορίζονται 
κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν για την πιο πάνω 
θέση προσόντα στα Οικονομικά.