ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Προϊστάμενου Κέντρου Αίματος, Υπουργείο Υγείας. (Η θέση 
είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 
66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν 
εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την 
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 
(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) 
(https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.
2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Αίματος.
(β) Μεριμνά ώστε η συλλογή και ο έλεγχος κάθε μονάδας αίματος ή συστατικών αίματος, όποια και αν είναι η 
σκοπούμενη χρήση τους, καθώς και η επεξεργασία, η αποθήκευση και διανομή τους όταν προορίζονται για 
μετάγγιση να διεξάγονται σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη μέλη.
(γ) Παρέχει στην αρμόδια αρχή πληροφορίες κατά τη διαδικασία διορισμού, εξουσιοδότησης, διαπίστευσης ή 
χορήγησης άδειας Κέντρου Αίματος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
(δ) Υλοποιεί τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών και της εναρμονισμένης νομοθεσίας αναφορικά με:
i. Το προσωπικό.
ii. Την εφαρμογή συστήματος ποιότητας.
iii. Τα έγγραφα.
iv. Την τήρηση αρχείων.
v. Την ανιχνευσιμότητα.
vi. Την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων.
(ε) Συμμετέχει στην ανάπτυξη και τον καθορισμό εθνικής πολιτικής σε σχέση με το Αίμα.
(στ) Συμμετέχει στην κατάρτιση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τον τομέα 
μετάγγισης αίματος όπως είναι η αιμοεπαγρύπνηση και η διεθνής καλή πρακτική χρήσης αίματος.
(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό 
των θεμάτων αυτών:
Ιατρική, Μικροβιολογία, Βιολογία, Βιοχημεία, Χημεία, Αιματολογία, Γενετική, Κυτταρολογία, Ιστολογία, Ιατρικές 
Εργαστηριακές Επιστήμες, Μοριακή Βιολογία, Ιολογία.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Δεκαετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στον τομέα των ιατρικών ή/και βιολογικών επιστημών, από την 
οποία διετής τουλάχιστον πείρα σε σχετικούς με τα καθήκοντα της θέσης τομείς σε ένα ή περισσότερα κέντρα 
εγκεκριμένα για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συλλογή ή/και τον έλεγχο ανθρώπινου 
αίματος και συστατικών αίματος ή την παρασκευή, την αποθήκευση και τη διανομή τους. Η δεκαετής πείρα να 
περιλαμβάνει πενταετή τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν 
προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Σημειώσεις: 
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των 
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω 
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού 
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική 
κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και 
ευθυκρισία.
3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2020 "το 
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως 
πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για 
διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .
 ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για 
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".
4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2020 "Κανένας δε διορίζεται στη 
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της 
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 
αργότερα από την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν 
είναι απαραίτητη.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή 
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα 
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571. 
6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη 
δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.022.001.031.001)